Президія ЛСОУ

Президія:

—  діє від імені Ліги;
— формує позитивний імідж фінансової галузі, зокрема страхової, перед органами державної влади та громадськістю;
— надає пропозиції щодо удосконалення системи регулювання в страховій галузі України; ініціює підготовку змін та доповнень до законодавства;
— визначає стратегічні напрямки розвитку Ліги;
— приймає рішення про скликання З’їзду членів Ліги;
— надає пропозиції до розгляду З’їздом;
— вирішує всі питання, що належать до компетенції Ліги, крім тих, які належать до компетенції З’їзду, Ревізійної комісії;
— затверджує організаційні документи Ліги, в тому числі, які стосуються і діяльності Президії, правила та стандарти поведінки членів Ліги;
— приймає рішення про включення до складу членів Ліги, виходу та виключення члена зі складу Ліги;
— добирає та виключає членів Президії та Ревізійної комісії;
— затверджує форму заяви на вступ до Ліги;
— приймає рішення про участь Ліги або про припинення її участі в асоціаціях, союзах, інших об’єднаннях та організаціях;
— забезпечує дотримання прав членів Ліги та контролює виконання ними своїх обов’язків;
— приймає рішення про створення комітетів і робочих груп Ліги та обрання їх голів; визначає напрями їх діяльності;
— затверджує Положення про Комітет Ліги;
— призначає Віце-Президентів, Фінансового директора та Відповідального секретаря Президії за поданням Президента Ліги;
— затверджує Кошторис витрат Ліги та контролює його виконання;
— затверджує символіку Ліги;
— формує та розглядає порядок денний та питання, що виносяться на З’їзд;
— затверджує Положення про принципи членства у Лізі;
— визначає розмір вступних разових періодичних членських внесків, затверджує Положення про членські внески та порядок їх сплати;
— приймає рішення про придбання (продаж) майна, виконання зобов’язань та укладання договорів, сума яких перевищує 10 % від суми Кошторису витрат Ліги на поточний рік, затвердженого в установленому порядку.
— Президія виконує інші функції, що визначені цим Статутом та З’їздом.

Президія має право:

— отримувати всю необхідну інформацію про діяльність Ліги;
— приймати рішення про звернення Ліги до суду з метою захисту прав та законних інтересів членів Ліги;
— розробляти, затверджувати та вносити на розгляд З’їзду пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту або викладення Статуту в новій редакції;
— призначати аудиторську перевірку діяльності Ліги з наступним розглядом її висновків та прийняттям, за необхідністю, відповідних заходів щодо них;
— розглядати висновки Ревізійної комісії.

Члени Президії обираються З’їздом строком на 4 (чотири) роки.

Президія Ліги функціонує у формі засідань.