ТАУ пропонує привести у відповідність правила формування страхових резервів до міжнародних стандартів фінансової звітності

Відповідно до змін внесених до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та роз’яснень від 03.01.2013 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо особливості складання звітних даних страховики в 2013 році розпочали застосування міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

При складанні фінансової звітності за 2012 рік страховики вже зіткнулись з тим, що методи формування резервних фондів передбачені діючим законодавством суперечать МСФЗ.

«На сьогодні проблема полягає в тому, що добросовісні страховики, які дотримуються діючого законодавства та МСФЗ одночасно формують зайві страхові резерви по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів, тоді як не добросовісні мають лазівки їх формувати в розмірі недостатньому для виконання зобов’язань перед клієнтами. Цю ситуацію треба змінювати, тому ТАУ підготувало проект відповідних змін до діючих Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя. Ми пропонуємо надати право страховикам формувати резерви коливань збитковості в нульовому розмірі, якщо він здійснює даний вид страхування більш ніж три роки та адекватність його зобов’язань за цим видом страхування обґрунтована звітом актуарія. Одночасно з цим вдосконалити методи оцінки та посилити контроль за формуванням резерву збитків», — підкреслив Голова Правління ТАУ Юрій Іванько.

Згідно Закону України «Про страхування» резерви збитків, що формується для виконання зобов’язань страховиками за страховими випадками, що вже настали, формується «експертним» методом на підставі відомих вимог страхувальників. Таким чином розмір цього резерву на пряму залежить від облікової політики страховика та повноти ведення реєстру відомих вимог. МСФЗ передбачає інші підходи до формування страхових резервів. Резерви збитків формуються актуарними методами на підставі історичних показників про зароблені страхові та здійснені страхові минулих років. Міжнародна практика свідчить, що отримані таким чином оцінки є більш надійними та не залежать від якості реєстрації страховиком даних про заявлені збитки.

«В компаніях групи УНІКА резерв коливань збитків не формується. При цьому за розрахунком резервів збитків встановлюється жорсткий контроль, оскільки ці резерви впливають на прогнозований розмір остаточних зобов’язань страховика. Резерви збитків повинні розраховуватися професіоналами з використанням актуарних методів, при цьому враховується принцип «4 ока» — проводити і перевіряти розрахунки повинні мінімум 2 людини. Особливо важливо адекватно розраховувати зобов’язання за видами страхування, за якими збитки можуть приходити протягом багатьох років після закінчення дії договору (як за договорами «Зеленої карти»).

Основною метою введення резерву коливань збитковості є резервування надлишку отриманих страхових платежів над середнім очікуваним рівнем виплат на стадії запровадження деяких видів страхування. В Україні обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів діє з 2005 р. За цей період страховики накопичили достатній досвід та статистичні данні, щоб адекватно оцінити свої зобов’язання, тому актуальності ведення цього резерву для них не існує.», — відзначає Олена Маркова, член Правління ТАУ, Заступник Голови Правління з технології страхування Страхова компанії UNIQA.

Відповідно до п. 14 Стандарту МСФЗ 4 «Страхові контракти», заборонено формування страхових зобов’язань під договори, що не були чинними на звітну дату, зокрема, резерви коливань збитковості. Але при цьому, достатність розміру сформованих технічних резервів для виконання зобов’язань за страховими контрактами перевіряється шляхом проведення тесту адекватності зобов’язань, який є невід’ємною частиною звітності за МСФЗ (п.14). Якщо сформованих резервів недостатньо, дефіцит повинен бути додатково зарезервований.