ЛСОУ провела дослідження зв’язку з макроекономічними показниками та здійснила прогнозування обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя

«Україна інтегрується в європейський простір і розпочаті процеси реформування з урахуванням експертних прогнозів та аналізу поточної ситуації на страховому ринку України можуть на більш глобальному рівні стимулювати подальші економічні зміни в країні», — вважає Президент ЛСОУ Олександр Філонюк. Він зазначає, що Ліга страхових організацій України провела дослідження зв’язку з макроекономічними показниками та здійснила прогнозування обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, та констатує, що динаміка страхових платежів протягом 2012-2016 рр. значною мірою є подібною до динаміки номінального ВВП, як у національній валюті, так і у доларовому еквіваленті.

При цьому динаміка надходжень страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, протягом 2012-2016 рр. є нестійкою. Проте, спостерігається переважне збільшення надходжень страхових платежів. Найбільший темп приросту страхових платежів з «non-life» страхування був у 2013 році (32,9%), у 2014 році відбулося зниження (-6,0%). Впродовж останніх двох років відчутною є тенденція до збільшення темпів приросту. На основі виявлення основної тенденції розвитку (тренду) можна зробити висновок про те, що галузь «non-life» страхування характеризується нерівномірним зростанням.

Разом із збільшенням обсягу страхових платежів, вираженого у національній валюті, спостерігається тенденція до зменшення страхових платежів у доларовому еквіваленті. Тобто має місце дисбаланс між показниками обсягу страхових платежів, вираженого у національній валюті (переважне зростання), та в доларовому еквіваленті (переважне падіння).

Аналіз ВВП у період 2012-2016 рр. показав наявний дисбаланс між показниками рівня номінального ВВП, вираженого у національній валюті (зростання), та у доларовому еквіваленті (переважне падіння). Темпи приросту номінального ВВП у доларовому еквіваленті у 2014 і 2015 роках склали -28,1% і -31,3%, відповідно (зниження рівня), у 2013 і 2016 роках склали 4,3% і 3,0%, відповідно (зростання).

Порівняння темпів зростання та аналіз коефіцієнтів випередження свідчать:

— про випереджуючі темпи зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2013 і 2014 рр.

— про відставання темпів зростання страхових платежів у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2015 і 2016 рр.

Розрахований лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (r = 0,88) свідчить про наявність сильного прямого зв’язку між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів.

Оскільки обчислений коефіцієнт кореляції більший за критичне його значення, то з вірогідністю 0,95 можна стверджувати про статистично достовірну залежність між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів.

Коефіцієнт детермінації (D = 0,78) показує, що варіація (зміна) обсягу страхових платежів «пояснюється» варіацією (зміною) рівня номінального ВВП на 78%.

Зв’язок між рівнем номінального ВВП та обсягом страхових платежів, вираженими у доларовому еквіваленті, є більш тісним, ніж зв’язок між цими показниками, вираженими у національній валюті.

За результатами регресійного аналізу встановлено, що підвищення рівня номінального ВВП на один млрд. доларів США відповідає підвищенню обсягу страхових платежів на 18,6 млн. доларів США.

З урахуванням макроекономічних прогнозів Кабінету міністрів України, Міжнародного валютного фонду, Світового банку щодо зростання ВВП, інфляції та середньорічного курсу гривні на 2017 рік:

— розглянуто два сценарії розвитку галузі «non-life» страхування;

— на основі розробленої моделі отримано прогнози обсягів страхових платежів з видів страхування, інших, ніж страхування життя.

За реалістичним сценарієм прогноз обсягу страхових платежів на 2017 рік склав 37,6 млрд. грн., за позитивним сценарієм – 39,8 млрд. грн.

Презентація активна за посиланням — http://uainsur.com/stats/non-life/

Питання про опрацювання нової економіко-математичної моделі дослідження та прогнозування ринку страхових послуг було розглянуто 5 квітня 2017 року на розширеному засіданні Президії ЛСОУ. Зважаючи на відсутність загальнодоступних прогнозів та розуміючи значну невизначеність щодо динаміки розвитку ринку страхування, учасники засідання в рамках проекту «Відкрите страхування» підтримали ініціативу ЛСОУ.

Проект «Відкрите страхування» було започатковано Лігою страхових організацій України у 2008 році з метою поліпшення стандартів розкриття інформації про діяльність учасників страхового ринку, публічного оголошення фінансових показників, дотримання політики прозорої діяльності і доступності інформації.