Президія Ліги страхових організацій України розглянула питання щодо аудиту фінансової звітності

20 грудня 2018 року Ліга страхових організацій України провела засідання Президії ЛСОУ. Одним з основних питань, згідно з порядком денним, було питання щодо ходу реалізації Закону України від 21.12.2017 р. №2258–VIII «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Нагадаємо, 1 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що введено в дію з 1 жовтня 2018 року. Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні.

Відповідно до статті 20 Закону:

—  Суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;

—  Відомості до Реєстру вносяться Аудиторською палатою України;

—  Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на веб-сторінці Аудиторської палати України. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними з можливістю цілодобового вільного доступу та копіювання;

—  Порядок ведення Реєстру визначає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку та аудиту.

Порядок ведення Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 19 вересня 2018 року № 766.

Абзацом першим частини другої статті 43 Закону передбачено, що суб’єкт аудиторської діяльності, який провадить обов’язковий аудит фінансової звітності, зобов’язаний мати чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.

Державну установу «Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» створено 28 вересня 2018 року.

Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладеним суб’єктом аудиторської діяльності, який проводить обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, має становити 10 відсотків суми отриманої винагороди за договорами про надання аудиторських послуг з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу (без урахування податку на додану вартість) протягом року, що минув, але не менше 10 мільйонів гривень, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до частини третьої статті 43 Закону, «суб’єкту аудиторської діяльності забороняється надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами».

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 1 Закону, «обов’язковий аудит фінансової звітності — аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом».

Типовий договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами затверджено розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13.11.2018 № 1977, яке набрало чинності 04.12.2018. Згідно з цим розпорядженням:

—  договір добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами укладають страховики, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення виду добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 — 14 статті 6 Закону України «Про страхування»);

—  мінімальний розмір страхової суми за договором добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами під час укладання такого договору із суб’єктами аудиторської діяльності, які проводять обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, до виконання першого завдання з обов’язкового аудиту суб’єктів суспільного інтересу становить не менше 10 мільйонів гривень;

—  розмір франшизи встановлюється під час укладання договору добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами і не може перевищувати 1 відсоток від страхової суми;

—  страховики не мають права укладати договори добровільного страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами щодо страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності, який надає послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності такому страховику.