До уваги суб’єктів звернення, які звертаються за отриманням адміністративних послуг

Нацкомфінпослуг інформує про перелік найбільш типових помилок у документах, поданих до Нацкомфінпослуг для отримання адміністративних послуг (внесення/виключення інформації про фінансову установу до/з Державного реєстру фінансових установ; отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)), з метою подальшого їх уникнення та недопущення.

Законодавство, що застосовується:
 1. Внесення інформації про фінансову установу до Державного реєстру фінансових установ:

1.1 Подання не в повному обсязі документів, визначених пунктом 1 розділу VII Положення № 41, зокрема не подаються:

 • реєстраційна картка юридичної особи згідно з додатком 3 до Положення № 41 в електронному вигляді;
 • підтверджені суб’єктом аудиторської діяльності фінансова звітність за останній календарний рік та/або проміжна фінансова звітність станом на останній день кварталу, що передує поданню заяви, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) та звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід).

1.2 Невідповідність положень примірних договорів зі споживачами фінансових послуг щодо надання фінансових послуг положенням внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг, а саме містять посилання на пункти, які відсутні.

1.3 Невідповідність вимогам Закону № 1734-VIII примірних договорів з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, зокрема:

 • договори не містять інформації щодо 1) типу кредиту та мети отримання кредиту; 2) необхідності укладення договорів про додаткові чи супутні послуги третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту; 3) реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для споживача; 4) порядку та умов відмови від надання та одержання кредиту;
 • договори визначать підстави для пред’явлення вимоги щодо дострокового повернення кредиту, які не передбачені частиною четвертою статті 16 та частиною п’ятою статті 20 Закону № 1734-VIII.
 1. Виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ:

2.1 Неподання оригіналу Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та примірника/копії опублікованого в засобах масової інформації повідомлення щодо прийняття відповідним органом управління фінансової установи рішення про подання заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ.

2.2 Подання заяви про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ за наявності діючої (их) ліцензії(й).

2.3 Зазначення в заяві про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ найменування та місцезнаходження фінансової установи, що не відповідає відомостям з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 1. Отримання ліцензії(й) на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів):

3.1 Неподання/подання не в повному обсязі фінансової звітності, визначеної Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності, та звітних даних здобувача ліцензій відповідно до вимог Нацкомфінпослуг станом на останній день кварталу, що передує дню одержання органом ліцензування відповідної заяви, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

3.2. Подання фінансової звітності та звітних даних, достовірність та повнота яких не підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), інформація про якого (яку) внесена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

3.3 Подання копій фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії, достовірність та повнота яких підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), замість оригіналів, як того вимагають Ліцензійні умови.

3.4 Подання копій внутрішніх правил надання фінансових послуг та примірних договорів про надання фінансових послуг, замість оригіналів зазначених документів, як того вимагають Ліцензійні умови.

3.5 Допущення орфографічних помилок під час написання найменування юридичної особи, місцезнаходження, ім’я, по батькові та прізвища директорів і головних бухгалтерів, що не збігається з інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі фінансових установ.

3.6 У поданих договорах про надання фінансових послуг відсутнє обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг, також відповідні договори найчастіше не відповідають вимогам Закону № 1734-VIII, Цивільному кодексу України.

3.7. Наявність у здобувача ліцензії на дату подання документів на отримання ліцензії невиконаних заходів впливу за порушення вимог законодавства на ринку фінансових послуг.

3.8. Власний веб-сайт (веб-сторінка) здобувача ліцензії, який(а) зазначений(а) у заяві на отримання ліцензії, перебуває в неробочому стані.

3.9 На дату подання заяви про отримання ліцензії на веб-сайті (веб-сторінці) здобувача ліцензії відсутня інформація про:

 • власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою);
 • склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи;
 • режим робочого часу фінансової установи (зокрема для її відокремлених підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви;
 • внутрішні правила надання фінансових послуг;
 • відокремлені підрозділи фінансової установи;
 • кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п’ять відсотків.

Окремо слід звернути увагу на поширені помилки здобувачів ліцензії страхового ринку під час подання заяви про отримання ліцензії на провадження послуг у сфері страхування, зокрема:

 • Назва ліцензії, яка зазначена в заяві про її отримання, не відповідає видам страхування, визначеним статтям 6 та 7 Закону № 85/96-ВР, та постанові КМУ № 1372.
 • Здобувач ліцензії на момент подання документів на отримання ліцензії на обов’язкові види страхування не провадив діяльності з укладання договорів страхування в кожному звітному кварталі, що минув, не менше ніж два роки (вісім звітних кварталів).
 • Подані правила добровільного страхування (далі – Правила) не відповідають вимогам законодавства, зокрема:
 • у Правилах застосовуються поняття, визначення яких відсутнє у відповідних нормативно-правових актах та тексті правил добровільного страхування;
 • невідповідність предмета договору страхування, зазначеного у Правилах, вимогам Характеристики № 565;
 • замість визначення конкретного проміжку часу, протягом якого необхідно вчинити певні дії, вживаються поняття «негайно», «терміново», «завчасно»;
 • у тексті Правил застосовуються положення, що призводять до неоднозначного розуміння змісту, до суперечностей між пунктами, зокрема, посилання на пункти, які відсутні, чи не містять відповідних положень;
 • у Правилах зазначається, що страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового відшкодування, відстрочити виплату страхового відшкодування, але не зазначається, на який строк здійснюється відстрочка, що є порушенням статті 17 Закону № 85/96-ВР, порушує права страхувальника та призводить до затягування прийняття рішення, виплати страхового відшкодування, оскільки не визначено, на які граничні строки може бути відстрочено прийняття рішення (здійснення виплати);
 • у тексті Правил вживаються поняття «порушення (відкриття) кримінальної справи», «порушення (відкриття) карної справи», «закриття кримінальної (карної) справи», визначення яких відсутнє у кримінально-процесуальному законодавстві.