ЛСОУ провела дослідження зв’язку з макроекономічними показниками та здійснила прогнозування обсягу чистих страхових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя

Протягом 2014-2018 рр. чисті страхові премії мають стійку тенденцію до зростання, проте зростання відбувалося нерівномірно. Найбільший темп приросту чистих страхових премій з «non-life» страхування був у 2015 році (22,7%), найнижчий — у 2017 році (7,9%). У 2016 році темп приросту становить  17,6%, у 2018 — 19,3%. На основі виявлення основної тенденції розвитку (тренду) можна зробити висновок про те, що галузь «non-life» страхування характеризується нерівномірним зростанням.

Динаміка чистих страхових премій протягом 2014-2018 рр. є значною мірою подібною до динаміки номінального ВВП. Порівняння темпів зростання та аналіз коефіцієнтів випередження свідчать про відставання темпів зростання чистих страхових премій у національній валюті порівняно з темпами зростання ВВП у 2014-2018 рр.

Розрахований лінійний коефіцієнт кореляції Пірсона (r = 0,99) свідчить про наявність сильного прямого зв’язку між рівнем номінального ВВП та обсягом чистих страхових премій.

Оскільки обчислений коефіцієнт кореляції більший за критичне його значення (0,99 > 0,77), то з вірогідністю 0,99 можна стверджувати про статистично достовірну залежність між рівнем номінального ВВП та обсягом чистих страхових премій.

Коефіцієнт детермінації (D = 0,98) показує, що варіація (зміна) обсягу чистих страхових премій «пояснюється» варіацією (зміною) рівня номінального ВВП на 98%.

З урахуванням макроекономічних прогнозів Кабінету міністрів України, Національного банку України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s щодо зростання ВВП, інфляції та середньорічного курсу гривні на 2019 рік розглянуто сценарії розвитку галузі «non-life» страхування. За реалістичним сценарієм на основі розробленої моделі прогноз обсягу чистих страхових премій на 2019 рік з видів страхування, інших, ніж страхування життя, склав 33,4 млрд. грн.

Рішення про схвалення напрямку роботи ЛСОУ, спрямованого на дослідження та прогнозування ринку страхових послуг, було прийнято на засіданні Президії Ліги страхових організацій України 05 квітня 2017 року.