Ліга страхових організацій України

22 грудня 2015 року за підтримки Ліги страхових організацій України відбудеться I Міжнародна конференція «Аутсорсинг у фінансово-кредитних установах-2015»December 22, 2015 with the support of the League of Insurance Organizations of Ukraine will take place I International conference “Outsourcing in financial institutions 2015”

Поняття аутсорсингу досить міцно увійшло в  життя фінансово-кредитних установ – у сфері інформаційних технологій, дистанційного обслуговування, повернення проблемних боргів і забезпечення інфраструктури банку, страхової компанії.

Питання аутсорсингу  функцій, які виконуються в фінансово-кредитних установах, стало особливо актуальним в розпал фінансової кризи як метод скорочення операційних витрат банку, зокрема, витрат на персонал і матеріально-технічне забезпечення того чи іншого процесу . На даній конференції йтиметься про аутсорсинг по забезпеченню діяльності фінансово-кредитних установ – ІТ -послугах, аудиту, бухгалтерії, консалтингових фінансових послугах, юридичних послугах, HR- аутсорсинг (навчання). Враховуючи рівень затребуваності даних видів аутсорсингу , а також той факт, що ці напрямки не є основними для фінансово-кредитних установ і не приносять прибутку, проблем із залученням сторонніх компаній бути не повинно. Більше того, аутсорсинг по забезпеченню діяльності фінансово-кредитних установ доцільний.

На конференцію запрошуються представники Національного Банку України, ТОП-менеджмент банків та страхових компаній, керівники відповідних департаментів та підрозділів банків та страхових компаній, керівники компаній і фірм, для яких актуальні й цікаві питання, пов’язані з пріоритетним напрямком їхньої діяльності, керівники і співробітники департаментів ІТ, керівники юридичних, консалтингових, аудиторських компаній, всі, хто зацікавлений в обговоренні тенденцій розвитку, а також шляхів просування продуктів і послуг даної сфери.

Дата проведення:  22 грудня  2015р.
Місце проведення: вул. Шолуденко, 3, м.Київ, Україна (БЦ “Cubic“, 6 поверх, конференц-комплекс  «PanoramaHall»).

Основні блоки конференції:
– ІТ-аутсорсинг
– аутсорсинг у сфері електронного банкінгу
– аутсорсинг інформаціонної безпеки
– фінансовий аутсорсинг

Програма заходу відрізняється успішним форматом проведення – клубним!

Для реєстрації на конференцію, та по всім питанням по конференції, звертайтеся до Оргкомітету:

Єлизавета Маковоз

тел.: (044) 233-63-49

моб. тел.: (067) 663-96-50

(067) 501-01-66
(050) 523-56-46

e-mail: bankir1@banksinfo.kiev.ua

bank@banksinfo.kiev.uaThe concept of outsourcing is quite firmly established in life financial institutions – in information technology, remote maintenance, the return distressed debt and providing infrastructure bank, insurance company.

The issue of outsourcing functions performed in financial institutions was particularly relevant in the midst of the financial crisis as a method of reducing the bank’s operating costs, including personnel costs and logistics of a process. At this conference will focus on outsourcing activities to ensure financial institutions – IT -Services, auditing, accounting, financial consulting services, legal services, HR- outsourcing (training). Given the level of demand for these types of outsourcing, and the fact that these areas are not essential for financial institutions and not profit, issues involving third party should not be. Moreover, outsourcing activities to ensure financial institutions expedient.

The conference invited representatives of the National Bank of Ukraine, the top management of banks and insurance companies, heads of relevant departments and units of banks and insurance companies, executives and companies for which current and interesting issues related to the priority of their work, managers and employees IT departments, heads of legal, consulting, auditing companies, all who are interested in discussing trends and ways to promote products and services in this sphere.

Date: December 22, 2015.
Location: st. Sholudenko, 3, Kyiv, Ukraine (BC «Cubic«, 6th floor, conference complex «PanoramaHall»).

The main blocks of the conference:
– IT outsourcing
– Outsourcing of e-banking
– Outsourcing information security
– Financial Outsourcing

The event program differs by successful event format – the club!

To register for the conference, and on all questions on the conference please contact the Organizing Committee:

Elizabeth Makovoz

Tel .: (044) 233-63-49

mob. Tel .: (067) 663-96-50

(067) 501-01-66
(050) 523-56-46

e-mail: bankir1@banksinfo.kiev.ua

bank@banksinfo.kiev.ua

Анонси