Ліга страхових організацій України

Комітет ВРУ рекомендував прийняти за основу та підготувати до другого читання законопроект щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послугThe Parliament Committee recommended to adopt and prepare for the second reading the draft law on regulation of licensing features business of providing financial services

26 січня відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності. Лігу страхових організацій України на засіданні представив Президент ЛСОУ Олександр Філонюк.

За результатами розгляду питань порядку денного Комітет рекомендував прийняти за основу та підготувати до другого читання за скороченою процедурою Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг» (№ 3739) авторства Сергія Рибалки, Михайла Довбенка, Віктора Романюка, Олега Лаврика та Степана Кубіва.

Голова Комітету Сергій Рибалка зазначив, що Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, який набув чинності 28 червня 2015 року, не було враховано низку особливостей регулювання ринків фінансових послуг. Виник ряд колізій між його нормами та нормами Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, а також інших законів з регулювання окремих видів фінансових послуг.

“Суть змін – зменшення послуг, що підлягають ліцензуванню: з 12 до 4, визначення особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг при дотриманні основних принципів, визначених Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, а також уникнення колізій між нормами законодавства. Законопроект прирівнює регулювання ринку небанківських фінансових послуг до регулювання професійної діяльності на ринку цінних паперів в частині ліцензування”, – зазначив Голова Комітету Сергій Рибалка.January 26 the meeting of the Verkhovna Rada of Ukraine on financial policy and banking was held. League of Insurance Organizations of Ukraine at the meeting presented the President LIOU Alexander Filonyuk.

After reviewing the issues on the agenda, the Committee recommended to adopt and prepare for the second reading of the simplified procedure Draft Law “On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the settlement features the licensing business of providing financial services» (№ 3739) authorship Serhiy Rybalka, Michael Dovbenko, Viktor Romaniuk, Oleg Lavryk and Stepan Cubiva.

Committee Chairman Serhiy Rybalka said that the Law of Ukraine “On licensing of economic activity”, which came into force on 28 June 2015, was not taken into account a number of features of regulation of financial services.  A number of conflicts between it’s rules and norms of the Law of Ukraine “On Financial Services and State Regulation of Financial Services” appeared and other laws regulating certain kinds of financial services.

“The essence of the changes – reduction of services subject to licensing from 12 to 4, defining features of the licensing business of providing financial services while respecting the fundamental principles set out by the Law of Ukraine” On licensing of economic activities “and avoid conflicts between the rules of law. The bill equates regulation of non-banking financial services to the regulation of professional activity at the securities market in terms of licensing “, – the Chairman of the Committee Serhiy Rybalka.

Hовини ЛСОУ Актуально